Požiarne stropy a podhľady

Firemanager |

4 Masívne stropy, stropy z oceľových nosníkov, ľahké zavesené podhľady

  • Stropy z oceľových nosníkov
  • Oceľobetónové a železobetónové konštrukcie
  • Vodorovné ochranné membrány a priame obklady z požiarnych ochranných dosiek PROMATECT®.
  • Masívne stropy a ľahké zavesené podhľady

Vodorovné ochranné membrány
Stropy z oceľových nosníkov so zakrytím železobetónovými doskami alebo doskami z predpätého betónu tvoria spravidla požiarne deliace konštrukcie. Normové pôsobenie požiaru je nutné uvažovať zdola. V prípade požiaru spolupôsobia vodorovné ochranné membrány so stropnou konštrukciou. Tým predlžujú dobu statickej  únosnosti stropnej konštrukcie v prípade požiaru a zvyšujú jej tepelné izolačné vlastnosti.
Firma PROMAT vyvinula a odskúšala ľahké zavesené vodorovné ochranné membrány z požiarnych ochranných dosiek PROMATECT®. Pri konštrukcii membrán je kladený dôraz predovšetkým na požiarnu ochranu. Ďalšie vlastnosti z hľadiska tepelnej ochrany, regulácie vlhkosti a architektonického stvárnenia vychádzajú z charakteru danej konštrukcie a materiálových vlastností použitých materiálov.

Požiarne ochranné obklady masívnych konštrukcií
Firma PROMAT taktiež vyvinula a odskúšala systém priamych obkladov s požiarne ochrannými doskami PROMATECT®. Tieto obklady slúžia pre zaistenie požadovanej požiarnej odolnosti pri masívnych železobetónových konštrukciách, predpätých železobetónových konštrukciách či dutinových stropných konštrukciách. Tento systém obkladov je použiteľný ako pre zvislé tak pre vodorovné konštrukcie, je veľmi rýchli a nenáročný na montáž a umožňuje použitie vo všetkých typoch prostredia.

Dokumenty na stiahnutie

7 Konštrukcie z trapézových plechov, obklady striech a medzipodlažných stropov

Zvýšené používanie trapézových plechov pre strešné a stropné konštrukcie vyžaduje riešenie problémov požiarnej bezpečnosti. S ohľadom na malú konštrukčnú hrúbku materiálu trapézových plechov je ich požiarna odolnosť veľmi nízka. Pri požiari dochádza pri nechránených strechách a stropoch z trapézových plechov už behom niekoľko minút k ich deštrukcii.
PROMAT – systém ochrany striech a stropov  z trapézových plechov sa vyznačuje nielen nízkou hmotnosťou a malou stavebnou výškou, ale aj priamou montážou obkladu na trapézový plech bez pomocnej závesnej konštrukcie.

Strechy z trapézových plechov
Na strešné konštrukcie z trapézových plechov sú (podľa situácie, v ktorej majú byť aplikované)  kladené najrôznejšie požiadavky. Z tohto dôvodu musí byť obklad, pokiaľ má mať určitú hodnotu požiarnej odolnosti, prevedený v závislosti na daných podmienkach. Jedným z najdôležitejších parametrov, ktorý je potrebné brať do úvahy, je spôsob skladby strechy, preto je treba rozhodnúť, či bude napr. tepelná izolácia tvorená tvrdenou penou alebo minerálnou vlnou.

Stropy z trapézových plechov
Taktiež pri stropoch z trapézových plechov možno vyššiu hodnotu požiarnej odolnosti dosiahnuť jednoduchým obkladom s doskami PROMATECT®, pričom môže byť zvolená ľubovoľná skladba podlahy a pre obklad nemusí byť použitá žiadna zvláštna pomocná závesná konštrukcia.

Zavesené podhľady
Pre ochranu konštrukcií z trapézových plechov ponúka PROMAT širokú paletu zavesených podhľadov PROMATECT®. Hodnoty požiarnej odolnosti platia iba pre uvedené celé konštrukčné systémy a nie pre jednotlivé časti.         Z toho taktiež vyplýva, že hodnoty požiarnej odolnosti konštrukcií s trapézovými plechmi nemožno aplikovať na iné stavebné diely. Konštrukcie striech a stropov s trapézovými oceľovými plechmi musia vo všetkých ohľadoch spĺňať podmienky dané výrobcom trapézových plechov  a predpisy k tomuto uvedené. Stanovenie rozmerov sa musí v každom prípade previesť na základe statického výpočtu.

Dokumenty na stiahnutie

6 Protipožiarne obklady drevených trámových stropov a striech

Špecifické problémy požiarnej ochrany drevených konštrukcií, obzvlášť pri rekonštrukciách starej zástavby, sa dajú riešiť jednoduchým obkladom s doskami PROMATECT®. Aj pri malej hrúbke dosiek možno dosiahnuť  vysokú hodnotu požiarnej odolnosti. V mnohých prípadoch je možné ustúpiť od pomocných závesných konštrukcií. Vďaka veľkému množstvu variant možno kombinovat požiarnu ochranu s tepelnou, popr. zvukovou izoláciou.
Okrem ochrany použitím priameho obkladu môžu byť taktiež stropné systémy zavesené. Z hľadiska hospodárnosti je výroba podhľadov PROMATECT® chrániacich pôvodné trámové stropy výhodná, pretože nie je potrebné  napríklad  odstraňovať pôvodné vrstvy omietky a obkladu. Táto prednosť sa prejaví predovšetkým pri montáži úsporou času a nákladov. Firma Promat ponúka úradne odskúšané a certifikované systémy chrániace drevené trámové stropy s rôznou hodnotou požiarnej odolnosti od 30 do 120 minút.

Drevené trámové strechy
Firma PROMAT vyvinula drevené trámové strechy určené k zabudovaniu pri pôsobení ohňa zdola. Tieto konštrukcie možno použiť pri stavbe plochých striech, taktiež aj striech s ľubovoľným sklonom.
Strechy môžu byť pokryté prírodnými alebo umelými krytinami. Rovnako sú možné strešné plášte z oceľového plechu alebo inej kovovej krytiny.

Drevené trámové stropy a strechy obložené doskami PROMATECT®-H, hodnoty požiarnej odolnosti REI 30, REI 45, REI 60 a REI 90 podľa ČSN EN 13 501-2.
Špecifické problémy s požiarnou ochranou drevených konštrukcií sa dajú odstrániť jednoduchým obkladom s protipožiarnymi doskami PROMATECT®, pričom je možno ustúpiť od pomocných závesných konštrukcií a len s malou hrúbkou dosiek dosiahnuť vysokú požiarnu odolnosť.
Zvláštne prednosti spočívajú v tom, že technologické vlastnosti dosiek PROMATECT®  sú zrovnateľné s drevom a dreveným materiálom a opracovanie sa prevádza podobným spôsobom.
Dosky PROMATECT® s tesniacou vrstvou si zachovávajú v prípade požiaru, na rozdiel od iných stavebných materiálov, svoju nosnosť. Hodnoty požiarnej odolnosti platia zásadne len pre uvedené drevené stropné a strešné celé konštrukcie a nie pre samotný obklad PROMATECT®-H. Z toho taktiež vyplýva, že ich nemožno aplikovať na iné stavebné diely.

Dokumenty na stiahnutie

5 Ľahké zavesené podhľady, ochrana únikových ciest, revízne dvierka

Ľahké zavesené podhľady z dosiek PROMATECT®, hodnoty požiarnej odolnosti EI 30, EI 45, EI 60, EI 90 a El 120 podľa ČSN EN 13 501-2; požiarna ochrana únikových ciest a revízne dvierka. V prípade požiaru musí byť zaistená rýchla a bezpečná evakuácia osôb z horiaceho objektu, popr. umožnený prístup k ich záchrane. Pritom je potrebné zaistiť, aby ohrozený priestor mohla opustiť každá osoba.

Požiarna ochrana únikových ciest
Hlavným predpokladom je teda správne vytvorenie únikovej cesty v budove. Predovšetkým musí byť zaistené, že do týchto únikových či zásahových ciest nebude po určitú dobu prenikať dym ani oheň. Pri únikových cestách sa stretávame s týmto problémom veľmi často, nakoľko priamo pod stropom je potrebné umiestňovať inštalácie (elektrické káble a potrubia) z horľavých hmôt. Pri požiari rozvodnej siete by sa úniková cesta stala v krátkom časovom období nepriechodnou, lebo dochádza vo zvýšenej miere k šíreniu toxických splodín a dymu. Firma PROMAT vyvinula zvlášť pre tento účel podhľady, ktoré udržujú po určitý časový úsek únikovú cestu plne funkčnú.

Požiarna ochrana inžinierskych sietí v medzistropnej dutine
Požiarno-ochranné podhľady PROMATECT® vo funkcii samostatného požiarneho predelu sú vhodné aj k ochrane inžinierskych sietí ležiacich v medzistropnej dutine. V tomto prípade je zaručené, že pri pôsobení ohňa zdola zostávajú elektroinštalácie plne funkčné behom určitého časového obdobia a v prípade požiaru inštalácií je chránená úniková cesta pod nimi.

Podhľady PROMATECT®
Firma Promat ponúka množstvo úradne odskúšaných požiarne odolných konštrukcií tvoriacich ucelený systém, ktorý spĺňa všetky bezpečnostné a architektonické požiadavky, ktoré sú na požiarnu bezpečnosť stavieb kladené:

  • hladké celoplošné podhľady PROMATECT®
  • podhľady s vkladanou doskou
  • rastrové pásové podhľady
  • konštrukčne variabilné podhľady s doskami z minerálnych vlákien
  • kovové kazetové podhľady.

Hlavným komponentom sú vždy nehorľavé, požiarno-ochranné dosky PROMATECT®. V závislosti na miestnych podmienkach sú podhľady dodávané v prevedení so závesnou konštrukciou alebo samonosné. Podľa typu konštrukcie môžu byť k údržbe elektroinštalácií do podhľadu vstavané revízne otvory, prípadne možno vybrať jednotlivé stropné dosky alebo tieto sklopiť.

Dokumenty na stiahnutie

 Stropy s doskami PROMATECT-100X

Dokumenty na stiahnutie