Formulár na odstúpenie od zmluvy

Internetového obchodu www.firemat.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: FIREMAT s.r.o., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 

…………………………………

– Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite.