Otázky a odpovede


A/ Stavebný výrobok, požiarna konštrukcia, reakcia na oheň, požiarna odolnosť

Čo je stavebný výrobok?

Je to každý výrobok, alebo každá zostava, ktoré sú vyrobené a uvedené na trh na trvalé zabudovanie v stavbách, alebo ich častiach, a ktorých parametre vplývajú na parametre stavieb, pokiaľ ide o základné požiadavky na stavby.

Čo je požiarna konštrukcia?

Požiarna konštrukcia je stavebná konštrukcia, konštrukčný prvok, alebo stavebný výrobok, ktorý spĺňa požadované kritéria pre použitie v podmienkach požiaru.

Čo je reakcia na oheň?

V staršej terminológii je to horľavosť. Je to schopnosť výrobku za určených podmienok prispievať vlastným rozkladom k ohňu, ktorému je vystavený.

Čo je požiarna odolnosť?

Je schopnosť predmetu spĺňať daný čas požadovanú stabilitu, celistvosť, tepelnú izoláciu, alebo iné očakávané požiadavky určené normovou skúškou požiarnej odolnosti bez porušenia jeho funkcie .

Do akého prostredia sú vhodné protipožiarne materiály

Podľa §43g Stavebného zákona možno na uskutočnenie stavby navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel . Podľa Nariadenia EK 305/2011 (často označované ako CPR construction product regulation) musia stavby splňať základné požiadavky na stavby počas ekonomicky primeraného obdobia životnosti. Preto sa musí funkčnosť produktov určených pre požiarnu ochranu posúdiť aj v časovej súvislosti. Špeciálne stavebné výrobky pre požiarnu ochranu nemajú harmonizovanú európsku normu. Pre ich posudzovanie je určený predpis ETAG 018 alebo príslušný EAD. Podľa neho sa stanovuje vhodnosť stavebných výrobkov pre rôzne použitie.
ETAG 018 má 4 časti. Vhodnosť pre použitie je definovaná rôzne pre tri skupiny stavebných výrobkov.

ETAG 018-2 v článku 2.2.2 alebo EAD 350402-00-1106 v článku 1.2.3. definuje kategórie použitia pre reagujúce nátery nasledovne:
• Typ X: pre použitie vo všetkých prostrediach (vnútorné, čiastočne exponované a exponované),
• Typ Y: pre použitie vo vnútornom a v čiastočne exponovanom prostredí. Čiastočne exponované prostredie je vrátane teplôt nižších ako 0 °C, ale bez expozície dažďom a limitovanou expozíciou UV žiarením (UV žiarenie sa neposudzuje),
• Typ Z1: pre vnútorné použitie s vysokou relatívnou vlhkosťou rovnou alebo vyššou než 85 %, mimo teplôt nižších ako 0 °C,
• Typ Z2: pre vnútorné použitie s relatívnou vlhkosťou menej ako 85%, mimo teplôt nižších ako 0 °C.

ETAG 018-3 alebo EAD 350140-00-1106 definuje kategórie použitia pre omietky nasledovne:
• Typ X: pre použitie vo všetkých prostrediach (vnútorné, čiastočne exponované a exponované),
• Typ Y: pre použitie vo vnútornom a v čiastočne exponovanom prostredí. Čiastočne exponované prostredie je vrátane teplôt nižších ako 0 °C, ale bez expozície dažďom a limitovanou expozíciou UV žiarením (vplyv UV žiarenia sa neposudzuje),
• Typ Z1: pre vnútorné použitie s vysokou relatívnou vlhkosťou rovnou alebo vyššou než 85 %, mimo teplôt nižších ako 0 °C,
• Typ Z2: pre vnútorné použitie s relatívnou vlhkosťou menej ako 85 %, mimo teplôt nižších ako 0 °C.
• Poznámka: Výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na typ X, spĺňajú požiadavky pre všetky ostatné typy. Výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na typ Y spĺňajú aj požiadavky na typ Z1 a Z2. Výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na typ Z1, spĺňajú aj požiadavky na typ Z2.

ETAG 018-4 alebo EAD 350142-00-1106 definuje kategórie použitia pre dosky nasledovne:
• Typ X: pre všetky použitia (vnútorné, čiastočne exponované a exponované),
• Typ Y: pre použitie vo vnútornom a v čiastočne exponovanom prostredí,
• Typ Z1: pre vnútorné použitie s vysokou vlhkosťou,
• Typ Z2: len pre vnútorné použitie.
Poznámka k obom skupinám: Výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na typ X, spĺňajú požiadavky pre všetky ostatné typy. Výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na typ Y a Z1 spĺňajú tiež požiadavky na typ Z2. Avšak, výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na typ Y, nemusí nutne spĺňať požiadavky na typ Z1.

Aká je životnosť protipožiarnych konštrukcií?

Návrhová životnosť konštrukcií je uvedená v tabuľke 2.1 Eurokódu 1990. Pre budovy a ďalšie bežné stavby sa predpokladá informatívna návrhová životnosť 50 rokov. Trvanlivosť konštrukcie je iná otázka. Konštrukcia musí byť podľa čl. 2.4 Eurokódu 1990 navrhnutá s ohľadom na okolité prostredie. Je závislá od vlastností materiálov a stanovenej údržby počas návrhovej životnosti konštrukcie. Životnosť protipožiarnych materiálov sa posudzuje podľa ETAG 018 pre definované prostredia (X, Y, Z1 a Z2). Je definovaná ako schopnosť zachovať parameter požiarnej ochrany po stárnutí. Nie je to „skutočná životnosť“. Protipožiarny náter je v hodnotení zaradený ako ľahko nahraditeľný, požaduje sa testovanie na 2. Navrhovanie protipožiarnych materiálov 6 2020-04 Informácie maximálnu hodnotu 10 rokov navrhovej životnosti. Omietky a dosky sa testujú na 25 rokov.

Čo znamená označenie ETA?

ETA – Európske technické posúdenie Výsledky testov podľa ETAG 018 alebo príslušný EAD slúžia pre posúdenie stavebného výrobku. Európske technické posudzovanie vykonáva len orgán technického posudzovania – člen EOTA (European Organization for Technical Assessment – Európska organizácia pre technické posudzovanie). Orgán technického posudzovania vydáva Európske technické posúdenie (ETA), ktoré je platné v celom európskom hopodárskom priestore. Posúdený stavebný výrobok sa na základe ETA označuje značkou CE. Výrobca vystaví pre výrobok vyhlásenie o parametroch (VoP, resp. DoP – Declaration of Performance) podľa CPR. Vo vyhlásení o parametroch uvádza aj vhodnosť pre zamýšľané použitie, typ X, Y, Z1 a Z2. Vyhlásenie o parametroch je konečný dokument k stavebnému výrobku. Umožňuje voľný pohyb výrobku na európskom trhu. Vyhlásenie o parametroch sa poskytuje v jazyku alebo jazykoch požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu (CPR, čl. 7). Požiarna odolnosť konštrukcie je závislá od testovanej zostavy (konštrukčného riešenia). Parameter požiarnej odolnosti satvebného výrobku je rôzny v jednotlivých spôsoboch zabudovania. Preukazuje sa skúškami v akreditovaných skúšobniach. Výsledky sú uvedené v klasifikačných protokoloch a nie vo vyhlasení o parametroch stavebného výrobku. Zamýšľané použitie Výrobca musí vo vyhlásení o prametroch uviesť zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s ETAG 018. Kategórie použitia vo vzťahu ku klimatickým podmienkam pre vnútorné a vonkajšie použitie (viď informácie o X, Y, Z1, Z2 uvedené vyššie). Kategórie použitia podľa konštrukcií sú rozdelené do 10 skupín. Dve z nich sú definované pre použitie pre požiarnu ochranu oceľových konštrukcií: • Typ 1: Protipožiarny výrobok pre vodorovnú ochrannú membránu, • Typ 4: Protipožiarny výrobok pre ochranu nosných oceľových prvkov. 2.3 Požiarna odolnosť oceľovej konštrukcie Požiarna odolnosť nosnej konštrukcie sa označuje symbolom R, ak je aj požiarne deliaca, tak RE alebo REI. Dosiahne sa ochranou protipožiarnym materiálom. Použitý protipožiarny systém sa musí odskúšať podľa normy STN EN 13381 v akreditovanej skúšobni. Výsledky normovej skúšky sa použijú na vypracovanie klasifikačného protokolu podľa STN EN 13501-2. Súčasťou klasifikačného protokolu sú dimenzačné tabuľky, kde sú uvedené potrebné hrúbky protipožiarneho materiálu. Zhotoviteľ požiarnej konštrukcie musí pri aplikácii použiť správnu hrúbku protipožiarneho materiálu podľa dimenzačnej tabuľky. Pre určenie správnej hrúbky materiálu potrebuje nasledujúce vstupné údaje: • určiť materiál a jeho konfiguráciu protipožiarneho opatrenia (krabicová alebo obvodová konfigurácia), • požadovaná trieda požiarnej odolnosti (napríklad R 90), • infromáciu o tepelnom namáhaní krivkou čas/teplota (napríklad podľa ISO 834), • návrhová teplota (napríklad 500 °C).


B/  Požiarne deliace konštrukcie

Čo je požiarna deliaca konštrukcia?

Požiarna deliaca konštrukcia ohraničujúca požiarny úsek s cieľom zabrániť šíreniu požiaru mimo napadnutého požiarneho úseku vo vodorovnom aj vo zvislom smere.

Čo patrí medzi požiarne deliace konštrukcie?

– požiarne steny,
– požiarne stropy,
– obvodové steny.


C/  Požiarne uzávery

Ktoré predpisy a normy platia pre požiarne uzávery?

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov(§45);
STN 92 0201-2, PBS Spoločné ustanovenia, časť 2: Stavebné konštrukcie;
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov;
Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z. z., o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru;
Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
EN 13 501-2+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení) čl. 7.5.5, 7.5.6 a 7.5.7;
EN 13501-3+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 3: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti výrobkov a prvkov používaných v prevádzkových zariadeniach stavieb. Potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne klapky čl. 7.2.3;
EN 1634-1 Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť 1: Skúšky požiarnej odolnosti dverí, uzáverov a otváracích okien;
EN 1634-2 Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť 2: Charakterizačná skúška požiarnej odolnosti prvkov stavebného kovania;
EN 1634-3 Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku zostáv dverí a uzáverov, otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť3: Skúšanie tesnosti proti dymu zostáv dverí a uzáverov;
EN 1366-2 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 2: Požiarne klapky;
EN 1366-7 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 7: Dopravníkové systémy a ich uzávery.

Ako sa klasifikujú požiarne uzávery ?

1. Požiarne dvere a okná:
a) požiarne odolné – brániace šíreniu tepla EI1, EI2
– obmedzujúce šírenie tepla EW
– brániace prenosu plameňa E
b) dymotesné – brániace prieniku dymu Sm, Sa
c) kombinované – brániace šíreniu tepla a prieniku dymu EI1Sa, EI2Sa, EI1Sm, EI2Sm,
– obmedzujúce šírenie tepla a brániace prieniku dymu EW Sa EW Sm
– brániace prenosu plameňa a brániace prieniku dymu E Sa, E Sm

2. Požiarne dvere výťahovej šachty:
a) požiarne odolné – brániace šíreniu tepla EI1, EI
– obmedzujúce šírenie tepla EW
– brániace prenosu plameňa E

3. Požiarne klapky:
a) požiarne odolné – brániace šíreniu tepla EI
– obmedzujúce šírenie tepla EW
– brániace prenosu plameňa E
b) dymotesné – brániace prieniku dymu S
c) kombinované – brániace šíreniu tepla a prieniku dymu EI S
– obmedzujúce šírenie tepla a brániace prieniku dymu EW S
– brániace prenosu plameňa a brániace prieniku dymu E S

Čo znamenajú jednotlivé klasifikačné kritéria ?

Celistvosť E je schopnosť prvku stavebnej konštrukcie, ktorý má požiarnu deliacu funkciu, odolávať požiaru pôsobiacemu z jednej strany bez jeho prenosu na neexponovanú stranu v dôsledku prieniku plameňov, alebo horúcich plynov. Tie môžu spôsobiť vznietenie neexponovaného povrchu, alebo akéhokoľvek materiálu nachádzajúceho sa v jeho blízkosti.

Izolácia I je schopnosť prvku konštrukcie odolávať požiaru pôsobiacemu len z jednej strany bez prenosu požiaru, ako dôsledku významného prestupu tepla z exponovanej strany na neexponovanú. Prestup tepla musí by obmedzený tak, aby sa ani neexponovaná strana ani nijaký materiál v jej tesnej blízkosti nevznietili. Prvok musí zabezpečiť aj tepelnú bariéru dostatočnú na ochranu ľudí v jeho blízkosti. Izolácia prvkov okrem dverí, uzáverov a uzáverov dopravníkových systémov. Pre všetky deliace prvky okrem dverí a uzáverov sa za medzný stav na určenie izolácie považuje vzrast priemernej teploty na neexponovanom povrchu, obmedzený na 140 °C nad začiatočnú priemernú teplotu, pričom vzrast maximálnej teploty v ktoromkoľvek bode je obmedzený na 180 °C nad začiatočnú priemernú teplotu.

Radiácia W je schopnosť prvku konštrukcie odolávať požiaru pôsobiacemu len z jednej strany a znížiť pravdepodobnosť prenosu požiaru, ako dôsledku vyžiareného tepla významnej hodnoty buď cez prvok, alebo z jeho neexponovanej strany na materiály ležiace v jej blízkosti. Prvok môže by potrebný aj na ochranu ľudí v okolí. Prvok, ktorý spĺňa kritériá izolácie I, I1 alebo I2, súčasne sa považuje za schopný vyhovieť požiadavke W v tom istom časovom intervale.

Tesnosť proti prieniku dymu S je schopnosť prvku znížiť, alebo vylúčiť prechod plynov, alebo dymu z jednej strany prvku na druhú.
Sa posudzuje tesnosť proti prieniku dymu len pri teplote okolia.
S posudzuje tesnosť proti prieniku dymu aj pri teplote okolia, aj pri teplote 200 °C.

Čo je to samouzatváranie? 

Samouzatváranie je schopnosť odblokovať otvorenú polohu dverí a uzáverov a zaistiť ich spoľahlivé zavretie v prípade požiaru, alebo dymu bez ohľadu na funkcieschopnosť primárneho zdroja energie. Je tu zahrnutá aj schopnosť zatvárať dvere, alebo uzáver z určeného miesta. Požiadavky na vlastnosti na klasifikáciu samouzatvárania C0 až C5 sú určené v EN 14600. Závisia od druhu navrhovaného použitia dverí. Klasifikácia samouzatvárania sa spracúva nezávisle od klasifikácie E, EI a EW.

Dvere vybavené uzatváracím zariadením, spĺňajúce kritérium samouzatvárania, klasifikujú sa ako E-C… EI1-C…, EI2-C… alebo EW-C, napríklad EI230-C5.


D/  Vzduchotechnika a vetranie

Čo je to požiarne vetranie?

Je špeciálna činnosť, nutná pre vykonanie plánovaného usmernenia a odvedenia dymu a tepla zo stavby,


E/   Tesnenie prestupov a lineárnych spojov

Čo sú tesnenia prestupov a lineárnych spojov?

Tesnenie prestupu je požiarna konštrukcia, ktorej účelom je zabrániť šíreniu požiaru do iného požiarneho úseku v miestach, kde inštalácie prestupujú cez požiarne deliace konštrukcie (PDK). Sú to najmä káble, kovové rúry a plastové rúry prestupujúce cez požiarne steny a stropy.

Lineárny spoj (ľudovo „škára“) je styk dvoch PDK, napr. dvoch požiarnych stien, steny so stropom, ale aj iného stavebného prvku s požiarnou odolnosťou, napr. „škára“ medzi prestupujúcou požiarnou izoláciou a stenou.

Ktoré prestupy sa musia požiarne tesniť a ktoré sa musia označovať?

Podľa §40 vyhlášky MVSRR č.94/2004 Z.z. sa musia tesniť všetky prestupy cez požiarne deliace konštrukcie. Označovať sa musia len prestupy cez otvory, ktorých plocha je najmenej 0,04 m2. Pokiaľ je to možné, odporúčame kvôli evidencii označovať všetky prestupy. Ďalej odporúčame všetky označené prestupy nafotiť a archivovať.

Musia sa požiarne utesniť aj prestupy plastových rúr cez stropy ak sú betónované?

Áno musia. Plastová rúra hneď na začiatku požiaru zhorí a ostane nechránený otvor, ktorý vytvára požiarny most (1) pre šírenie požiaru do iného požiarneho úseku. Vhodné je nasadiť protipožiarnu manžetu na plastovú rúru na spodnej strane stropu.
(1) Poznámka.- Časť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorá nespĺňa požadovanú požiarnu odolnosť

Ktoré predpisy a normy platia pre požiarne tesnenia prestupov a lineárnych spojov?

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, §40;
STN 92 0201-2, PBS Spoločné ustanovenia, časť 2: Stavebné konštrukcie;
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov;
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
STN EN 13 501-2+A1, čl. 7.5.8 a 7.5.9 – klasifikačná norma;
EN 1366-3 – vydanie 2009 – skúšobná norma pre prestupy;
EN 1366-4 – skúšobná norma pre tesnenie lineárnych spojov;

Aké sú skúšobné predpisy pre tesnenia prestupov a lineárnych spojov?

V minulosti boli v rôznych štátoch platné rôzne postupy pre skúšanie požiarnej odolnosti. Dnes na Slovensku platia len klasifikácie podľa STN EN 13 501-2+A1. Všetky ostatné stratili platnosť ukončením prechodného obdobia pred niekoľkými rokmi. Podobná situácia je aj v ČR. Inak je to v tzv. „starých“ členských štátoch EÚ, ktoré majú ešte majú platné obdobia a doteraz používajú rôzne produkty skúšané napr. podľa DIN, BS, NF. Tieto výsledky sú na Slovensku neplatné.

Skúšobná norma STN EN 1366-3 bola v roku podstatne zmenená. Klasifikácie podľa starej verzie normy sú ešte platné, ale nesmie sa predlžovať ich platnosť. Preto do r. 2014 súbežne existujú klasifikácie podľa dvoch rôznych skúšobných metód.

Normy:
Skúšobný predpis pre tesnenie prestupov: STN EN 1366-3, nové znenie má platnosť od 09.2009
Skúšobný predpis pre tesnenie spojov: STN EN 1366-4
Klasifikácia prestupov: STN EN 13 501-2+A1 čl. 7.5.8
klasifikácia spojov: STN EN 13 501-2+A1 čl. 7.5.9

Čo je klasifikácia?

Nový systém preukazovania požiarnej odolnosti zaviedol dvojstupňový postup. Je oddelený skúšobný postup od jeho vyhodnotenia (klasifikácie).

Požiarna odolnosť systému tesnenia prestupov sa preukazuje skúškou podľa skúšobnej normy. Spravidla sa pri jednej skúške skúša viacero stavebných situácií, rozmerov a materiálových kombinácií, ktoré dosahujú rôzne výsledky. V skúšobnom protokole nie sú vyhodnotené výsledky. Uvedené sú len namerané hodnoty. Skúšobný protokol je dôverný doklad, ktorého majiteľom je objednávateľ skúšky a nezverejňuje sa.

Autorizovaná osoba (napr. skúšobňa) vyhodnotí výsledky uvedené v skúšobných protokoloch a zatriedi (klasifikuje) systémy podľa klasifikačnej normy, alebo normy pre rozšírenú aplikáciu.

Pre klasifikáciu sú platné pravidlá pre:
priamu aplikáciu výsledkov skúšok (DIAP – direct aplication)
rozšírenú aplikáciu výsledkov skúšok (EXAP – extended aplication)

Ako mám zvoliť správny produkt a systém?

Pre rozhodovanie sú dôležité viaceré hľadiská, najmä:
Požiarna odolnosť – nesmie byť nižšia ako požiarna odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie ( viď. §40 vyhl. 94/2004 Z.z.). Požiadavka by sa mala dať zistiť v projekte požiarnej ochrany.

Podporná konštrukcia – odlišujú sa systémy pre vodorovné konštrukcie (požiarne stropy) a zvislé konštrukcie (požiarne steny).

Konštrukcia podpornej konštrukcie – zvlášť sa skúšajú tesnenia pre rôzne konštrukcie, ako napr. murovaná stena, sadrokartónová stena, šachtová stena, betónový strop

Rozmery stavebného otvoru – rôzne systémy sú obmedzené pre rôzne veľkosti otvorov

Prestupujúca inštalácia (kábel, plastová rúra, kovová rúra)

Druh spoja konštrukcií – škára s dilatáciou alebo bez dilatácie, styk požiarnej steny s trapézovým plechom

Druh prostredia – interiér, exteriér, priemyselné prostredie, špecifické požiadavky

Rozobrateľnosť tesnenia – opakovane rozoberateľné, dokladanie káblov

Dymotesnosť

Jedostranná montáž

Čo je podporná konštrukcia? Aké sú typy?

Podporná konštrukcia je stena alebo strop, v ktorom sa daný systém utesňovania skúšal reprezentuje požiarnu stenu (strop) v praxi. Každý systém bol odskúšaný v konkrétnej podpornej konštrukcii. Tak sa musí používať aj v praxi.

Podporné konštrukcie sú definované v skúšobných normách. Bežné podporné konštrukcie sú:

Požiarny strop – železobetónová konštrukcia hrúbky 150 mm

Požiarna stena – poznáme niekoľko konštrukcií:
masívna stena – napr. z betónu tehly
ľahká priečka – napr. zo sadrokartónu
šachtová stena – nenormová konštrukcia – typicky je prístupná len z jednej strany

V praxi sa vyskytujú aj iné druhy konštrukcií. Napríklad prestup cez drevený trámový strop. V takom prípade treba posúdiť vhodnosť použitia systému a navrhnúť ďalšie opatrenia.

Dovolené zámeny:
Podporná konštrukcia smie byť hrubšia. Ak je podporná konštrukcia tenšia ako pri skúške, treba ju v mieste prestupu zosilniť na požadovanú hrúbku, napr. obkladom protipožiarnymi doskami.

Systém odskúšaný v ľahkej priečke je možné použiť v masívnej stene.

Otvory smú byť menšie než je uvedené v klasifikácii.

Môže prestupovať izolácia rúry cez stenu (strop)?

Áno, ak bol tento prípad odskúšaný a klasifikovaný.

Rozoznávajú sa viaceré prípady:

Izolácia je horľavá alebo nehorľavá
Izolácia je lokálna (iba v mieste prestupu) alebo priebežná
Prestupujúca rúra je horľavá alebo nehorľavá

Aké existujú požiarnej odolnosti?

Požiarna odolnosť sa vyjadruje symbolmi a časom v minútach:
E – kritérium celistvosti
I – teplotné kritérium
U/U, U/C, C/U, C/C – konfigurácia koncov potrubí
V,H,T/M,X/F/W – vlastnosti lineárnych spojov konštrukcií

Pre rúry platia kritéria EI a U/U, U/C, C/U, C/C. Najprísnejšie kritérium je U/U. Príklad: EI90 U/U
Pre lineárne spoje platia kritéria EI a V,H,T/M,X/F/W. Príklad EI90 H M10 F W00 až 100 – spoj s požiarnou odolnosťou 90 minút, horizontálny (H), s dilatačným pohybom 10% (M10) zhotovený na stavbe (F) so šírkou od 0 mm do max. 100 mm (W).

Ako sa správne utesní prestup VZT potrubia?

Do úvahy prichádzajú 3 prípady
1. Nechránené potrubie kovové s prierezovou plochou najviac 0,04 m2
Utesniť tak ako kovovú rúru.

2. Nechránené potrubie kovové s prierezovou plochou viac ako 0,04 m2.
Nejedná sa o prestup! V tomto prípade musí byť na potrubí inštalovaná požiarna klapka. Požiarna klapka musí byť namontovaná a utesnená podľa pokynov jej výrobcu (výrobca pri skúške klapku tesnil). Ak napriek tomu nie je medzera medzi klapkou a stenou (stropom) utesnená, treba ju utesniť systémom skúšaným ako lineárny spoj a nie ako prestup.

3. Požiarne chránené potrubie
Izolácia má prechádzať cez stenu (strop). Použiť pokyny platné pre systém požiarnej izolácie potrubia. Ak napriek tomu nie je medzera medzi požiarnou izoláciou a stenou (stropom) utesnená, treba ju utesniť utesniť systémom skúšaným ako lineárny spoj a nie ako prestup.

Ako sa preukazuje zhoda a aká má byť sprievodná dokumentácia?

Zodpovednosť za kvalitu stavebného výrobku nesie výrobca. Stavebný výrobok musí mať preukázanú zhodu. Stavebnými výrobkami sú napr. náter, tmel, manžeta, vankúš, tvarovka.Zodpovednosť za správnu aplikáciu nesie montážna firma – zhotoviteľ požiarnej konštrukcie. Až správnym a vhodným zabudovaním stavebného výrobku sa dosiahne požiarna odolnosť. Montážna firma prehlási, že dodržala všetky požiadavky a deklaruje požiarnu odolnosť. Ako sprievodnú dokumentáciu je vhodné vypracovať deklaráciu požiarnej odolnosti.

Deklarácia požiarnej odolnosti by mala obsahovať najmä údaje:
názov stavby
názov a sídlo zhotoviteľa, zodpovedná osoba
zoznam použitých systémov a dosiahnuté požiarne odolnosti
kópie technických listov systémov
zoznam tesnení – napr. tabuľka
kópie vyhlásení zhody použitých stavebných výrobkov
potvrdenie o zaškolení
prípadne aj zakreslenie skutočného stavu
odporúča sa všetky prestupy nafotiť a archivovať