VZT potrubia a odvod dymu

Lubomir Slimak |

11 Vzduchotechnické potrubia

Požiadavky kladené na vzduchotechnické zariadenia sa týkajú nielen ich chovania pri požiari, ale aj horľavosti hmôt použitých pre stavbu ventilačných kanálov a požadovaných hodnôt ich požiarnej odolnosti. Požiadavky projektových noriem predpisujú, že ventilačné vedenia, ktoré spájajú požiarne úseky, musia byť vyhotovené tak, aby vzniknutý oheň a dym nemohli byť prenesené do iných požiarnych úsekov, ostatných poschodí a únikových ciest. Aby nedochádzalo k vyššie uvedenému procesu, vyrába firma PROMAT požiarne odolné ventilačné vedenia. Požadovaná doba požiarnej odolnosti ventilačných vedení závisí na stupni požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku.

Ventilačné potrubie je požadované v požiarnych odolnostiach EI 30, EI 45, EI 60, EI 90 a EI 120.
Skúška sa vykonávajú podľa ČSN EN 1366-1.

Výhody:

  • Samonosné potrubie bez plechu
  • Jednovrstvová konštrukcia
  • Stabilná a robustná konštrukcia
  • Veľké prierezové rozmery
  • Najvyššia trieda podtlaku

Z požiarno-ochranných dosiek PROMATECT®-L 500 možno ideálnym spôsobom tieto ventilačné potrubia vyrábať.

V zásade sa jedná o dva rôzne typy potrubí:

  • Dodatočné obklady potrubia z pozinkovaného oceľového plechu doskami PROMATECT® pre dosiahnutie požadovanej hodnoty požiarnej odolnosti.
  • Výroba samonosných ventilačných potrubí z dosiek PROMATECT® s požadovanou hodnotou požiarnej odolnosti.

Úspornejším a rýchlejším riešením je výroba samonosných ventilačných potrubí PROMATECT®.
Nízky odpor trenia a povrchové vlastnosti týchto ventilačných potrubí zodpovedajú hodnotám platnými pre potrubia z pozinkovaného plechu.
Vďaka jednoduchému spôsobu spracovania dosiek PROMATECT® môžu byť ventilačné potrubia vyrábané priame alebo rôzne tvarované podľa konkrétnych konštrukčných požiadaviek.
Alternatívne môžu byť potrubia vyrobené v dvoch alebo viacvrstevných prevedeniach z dosiek PROMATECT®-L500.

Dokumenty na stiahnutie

Porovnávacie meranie tlakovej straty vzduchotechnických potrubí PROMAT a potrubí z oceľového plechu:

12 Potrubia pre odvod tepla a splodín OTSH a dymové zábrany

Pre odvod tepla a splodín horenia sa využíva samonosné potrubie. Kombinácia požiadaviek veľkých prierezových rozmerov a veľkých podtlakov je technicky náročná. Stabilita dosiek PROMATECT® aj v podmienkach požiaru umožňuje tieto náročné aplikácie.

Potrubia pre OTSH delíme na dve skupiny:

  • single – potrubie na odvod tepla a splodín horenia v jednom požiarnom úseku. Skúša sa podľa EN 1366-9 a klasifikuje podľa EN 13501-4
  • multi – potrubie pre odvod tepla a splodín horenia cez iný požiarny úsek. Skúša sa podľa EN 1366-8 a klasifikuje podľa EN 13501-4

PROMAT ponúka vyššie uvedené potrubia s požiarnou odolnosťou 120 minút. Zhotovujú sa z protipožiarnych dosiek PROMATECT®.
Maximálny prierez potrubia je 1250x1000mm, maximálny pretlak+500Pa, maximálny podtlak -1000Pa

Dymové zábrany

Požiarne vetranie je prirodzené, nútené alebo kombinácia obidvoch spôsobov, pokiaľ bol posúdený podrobne tok plynov. Základnou priestorovou jednotkou, pre ktorú sa požiarne odvetranie navrhuje, je odvetrávaná sekcia. Každá dymová sekcia je ohraničená buď stenami na celú výšku priestoru, alebo len dymovou zábranou (dymovou prepážkou) brániacou šíreniu splodín horenia a dymu (akumulačné vrstvy) mimo dymových sekcií. Ako dymové zábrany má PROMAT odskúšaný ucelený systém dymových  zábran – nepriehľadnú zábranu PROMATECT®-H a priehľadnú PROMADRAHT®.

Dokumenty na stiahnutie

Príručka pre vzduchotechniku: